BIXO

Bacteriological Intercommunication eXperiment Orbiter

QUE É BIXO?

BIXO é a próxima misión que levaremos a cabo que resultará clave para entender o efecto da exposición prolongada ao ambiente espacial a organismos vivos. Resulta fundamental comprender os efectos nocivos que podería ter esta exposición tanto aos humanos, como aos organismos que nos acompañan. Para lograr este obxectivo, transportaremos ao espacio cultivos bactarianos en tarxetas de milifluídica a bordo dun satélite de pequenas dimensións denominado CubeSat.

O experimento unha vez en órbita terá unha duración de 9 meses, que é aproximadamente o tempo que se tardaría en realizar unha viaxe da Terra a Marte na actualidade. Por un lado, isto permitiranos estudar como estes procesos difiren respecto a como se producen en terrra e como poden afecta ao comportamento dos microorganismos a corto e medio plazo.

Duración

9 meses, o tempo que se tardaría en realizar unha viaxe desde a Terra ata Marte na actualidade.

Fase actual

Deseño da arquitectura do sistema e desenvolvemento dos prototipos.

2U form factor

O noso cubesat seguirá o estándar 2U o que resulta nun satélite 20x10x10 cm.

COÑECE UN DOS NOSOS PROXECTOS

Una vez en órbita, se monitorizarán diversos parámetros, como el crecimiento y procesos de comunicación intercelular bacteriana de Quorum Sensing. Estos procesos son de especial interés debido a su influencia en la expresión genética de los microorganismos, modificando su comportamiento y, en el caso de organismos patógenos, la expresión de factores virulentos, formación de biofilms o resistencia a antibióticos que pueden ser críticos para la salud y seguridad de los astronautas.

Una vez en órbita, se monitorizarán diversos parámetros, como el crecimiento y procesos de comunicación intercelular bacteriana de Quorum Sensing. Estos procesos son de especial interés debido a su influencia en la expresión genética de los microorganismos, modificando su comportamiento y, en el caso de organismos patógenos, la expresión de factores virulentos, formación de biofilms o resistencia a antibióticos que pueden ser críticos para la salud y seguridad de los astronautas. Adicionalmente, podremos demostrar que el envío de microorganismos en viajes de largo alcance es viable para otros propósitos. Queremos destacar el apoyo ofrecido por los investigadores Gustavo Bodelón González, Isabel Pastoriza Santos y Jorge Pérez Juste pertenecientes al Grupo de Química Coloidal del Centro de Investigaciones Biomédicas (CINBIO), y por Carmen Sieiro Vázquez, catedrática de Microbiología de la Universidad de Vigo, en el diseño de la investigación biológica que se llevará a bordo del satélite.

Galego